1880 पासूनचे फेरफार, सातबारा, खाते उतारे पाहण्यसाठी