पहा कुठल्या जिल्ह्याला किती मदत मिळणार आहे

कोणत्या जिल्ह्यात किती मदत…

जिल्हा मदत बाधित क्षेत्र
जालना 3 कोटी 71,84,000 2,311.79
परभणी 1 कोटी 60,34,000 1,179
हिंगोली 157 कोटी 4,52,000 1,13,620
नांदेड 717 कोटी 88,92,000 5,27,491
लातूर 37 कोटी 30,83 27.425
उस्मानाबाद 90 कोटी 74,36,000 66,723