Well grant

Well grant:राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार विहीर, विहिरीसाठी 4 लाख रुपये अनुदान, लाभधारकाची निवड कशी होणार पहा

Well grant:२०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Multi - Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत ....

Well grant:राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार विहीर, विहिरीसाठी 4 लाख रुपये अनुदान, शासन निर्णय जाहीर

Well grant:२०२१ मध्ये निती आयोगाद्वारे प्रकाशित Multi - Dimensional Poverty Index प्रमाणे महाराष्ट्रात १४.९ टक्के कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील आहेत ....